Кримінальне право

Психологічні особливості тактики допиту неповнолітніх

В умовах сьогодення та враховуючи чинне законодавство, оперативно-розшукову діяльність не можна уявити без проведення допиту. Допит – це процесуальна дія, яка являє собою регламентований кримінально-процесуальними нормами інформаційно-психологічний процес спілкування осіб, котрі беруть у ньому участь, спрямований на одержання інформації про відомі допитуваному факти, що мають значення для встановлення істини у справі.

Травматична смерть новонароджених

Умисні посягання на життя у всі часи визнавались одними із найбільш тяжких злочинів Повідомлення про ці злочини завжди спричинюють особливий суспільний резонанс і насамперед, коли йдеться про вбивство немовляти – безпорадної та беззахисної істоти. Адже дитина, як зазначається у ратифікованій Україною Конвенції про права дитини, внаслідок її фізичної і розумової незрілості потребує спеціальної охорони і піклування.

Фінансово-правова та кримінальна відповідальності: спільні риси і відмінності

Переважна більшість робіт, в яких досліджується проблема фінансово-правової відповідальності, присвячена відмежуванню її від інших видів юридичної відповідальності, зокрема від кримінальної відповідальності, з якою її переважно ототожнюють. Основними аргументами прибічників самостійності фінансово-правової відповідальності є: наявність специфічних ознак, притаманних цьому виду юридичної відповідальності, які зумовлені особливостями фінансового права, інститутом якого вона є, а також фактичне закріплення заходів фінансово-правової відповідальності в законодавстві, їх самостійність щодо заходів інших видів юридичної відповідальності.

Кримінально-процесуальні гарантії реалізації принципу публічності

Кримінально-процесуальні гарантії реалізації принципу публічності мають нерівноцінне значення для забезпечення публічності в діяльності органу дізнання, слідчого, прокурора та суду (судді). Процесуальні гарантії можуть забезпечувати виконання всіх правил, установлених законом щодо процесуальної діяльності. Тоді їх слід вважати (і називати) загальними гарантіями кримінально-процесуальної діяльності.

Але ж гарантій виконання потребують і окремі правові положення. їх гарантії забезпечують виконання вузьких приватних завдань, що охоплюються тим чи іншим принципом процесу. Норми-принципи серед норм кримінально-процесуального права мають особливе значення, а тому, звичайно, у першу чергу потребують гарантій забезпечення реалізації. Оскільки ці гарантії спрямовані на виконання приватних завдань кримінального процесу, то їх треба називати приватними гарантіями реалізації принципів процесу.

Адміністративно-правові гарантії реалізації принципу публічності

Адміністративно-правові гарантії реалізації принципу публічності в кримінальному процесі полягають у законодавчому встановленні адміністративної відповідальності за порушення вимог кримінально-процесуального закону в частині реалізації цього принципу. Законодавець визнає ці порушення не суспільно небезпечними, а шкідливими для публічних інтересів, що реалізуються під час провадження в кримінальній справі. Це означає, що наслідки таких порушень є не настільки значними, щоб гарантувати недопущення їх за допомогою кримінально-правових норм.