Менеджмент

Які характерні особливості стратегій японських компаній?

На економіку Японії дивляться як на єдину гігантську корпорацію. Управління фірмами пов'язує воєдино їх внутрішні ресурси і зовнішнє середовище, найбільш істотними компонентами якого є державне регулювання економіки, конкуренція, освіта і культурні традиції. Ряд особливостей японського управління, які підсилюють конкурентоспроможність японського бізнесу реалізуються через ключову особливість японського управління – специфічність його стратегії.

Питання удосконалення методики аналітичної обробки інформації

Якісні зміни у економіці нашої країни настійно вимагають по-новому підходити до методики аналітичної обробки інформації та до критеріїв оцінки ефективності виробничо-господарської діяльності промислових підприємств і виробничих об’єднань. Увага в методиці, на сам перед, повинна бути звернена на головні аспекти розвитку виробництва, які мають в сучасних умовах першочергове значення для підвищення його ефективності.

Перспективи застосування реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах

У сучасних економічних умовах все більшу роль відіграє розробка нових методів управління підприємством. Одним із таких методів є реінжиніринг бізнес-процесів. Механізм його дії заснований на застосуванні останніх досягнень науки і техніки, постійному оновленні бізнесу, інноваціях, що так актуально для розвитку нашої країни. Визначення реінжинірингу виникло у 1990 році у статтях, опублікованих Хаммером і Давенпортом та Шортом, які визначали реінжиніринг як фундаментальне переосмислення і радикальнее перепроектування ділових процесів для досягнення поліпшень показників діяльності підприємств, таких як вартість, якість, сервіс і темпи.

Управління конкурентоспроможністю на підприємстві

Діяльність підприємств за умов ринкової економіки пов’язана з необхідністю завоювання і укріплення власних позицій в конкурентному середовищі. Україна з кожним роком все більше залучається до світогосподарських процесів: стає повноправним членом світового співтовариства.

Місія університету в системі освітнього менеджменту

Розуміння стратегічних орієнтирів розвитку університету та формулювання його місії є важливою умовою ефективного освітнього менеджменту. У широкому розумінні місія втілює філософію організації, тобто визначає цінності, переконання, пріоритети і принципи, якими керується колектив. У більш вузькому значенні місія декларує причини створення, основні цілі і напрями діяльності організації; продукти або послуги, які виробляє організація, а також потенційні ринки і споживачів, для яких вона працює. Правильно викладена місія університету не тільки створює сприятливі можливості для ефективного управління розвитком ВНЗ, а й робить освітню організацію унікальною у своєму роді.