Інноваційний менеджмент

Механізми стимулювання інноваційної діяльності в сучасних умовах

Стимулювання інноваційної діяльності підприємств є пріоритетним завданням економічної політики урядів, які прагнуть вийти на траєкторію стійкого економічного розвитку. Актуальним питання інноваційної діяльності є і для України. Оскільки наша держава перебуває на шляху інтеграції до Європейської спільноти, це вимагає підвищення рівня конкурентоспроможності та модернізації виробництва. Це завдання є доволі непростим, особливо у періоди економічного спаду, тому в політичних колах часто полемізують необхідність фінансування інновацій в умовах зростання фінансових обмежень.

Трансформація економіки країн під впливом інноваційного прогресу

ХХІ століття – новий етап в розвитку економічних відносин. В умовах глобалізації національних економічних процесів особливої форми набуває конкуренція. В той час на міжнародному рівні поруч з поширенням інтеграційних процесів важливе значення в боротьбі конкурентоздатності країн відводиться інноваціям. Інноваційна конкуренція в поєднанні з убудованою в неї моделлю інтегративної конкурентної поведінки обумовлює утворення двох груп конкурентних переваг – інноваційних та інтеграційних, які діють з синергетичним ефектом.

Інноваційні технології в підвищенні конкурентоспроможності

Зацікавленість в питаннях конкуренції та конкурентоздатності зумовлені зростанням конкурентної боротьби на світовому ринку. Досягнути відповідного рівня конкурентоспроможності неможливо без використання інноваційних технологій. Великий внесок в розвиток теорії конкуренції внесли Д. Рікардо, Й. Шумпетер, Ф.А. Хайек, К.Р. Макконел, С.Л. Брю, М.Е. Портер та інші.

Збалансованість інноваційного розвитку й соціальної стійкості регіональної економічної системи

Для переходу регіональної економіки на інноваційну модель розвитку необхідно, щоб економічна система мала таку властивість, як соціальна стійкість, що допускає формування умов для підвищення рівня та якості життя населення, забезпечення доступності й гарантованості громадських благ на основі високих соціальних стандартів, що визначають комфортні умови життя, соціальну справедливість, розширення можливостей вибору й захищеність інтересів населення, що досягається за рахунок збалансованого соціально-економічного розвитку на основі інноваційного, екологічно безпечного виробництва.

Механізм управління впровадженням технологічних інновацій на промисловому підприємстві

В наш час все більш важливими та актуальними стають технологічні інновації, впровадження яких є важливим економічним важелем прискореного розвитку виробництва. Завдяки ним промислове підприємство має змогу зайняти лідируюче положення серед конкурентів шляхом удосконалення технологічних процесів, створення на їх основі нової або зниження витрат на виробництво традиційної для підприємства продукції, покращення якості продукції підприємства та вдосконалення виробництва. Саме тому питання розробки механізмів управління технологічними інноваціями є актуальними.