Інвестиційний менеджмент

Інвестиційне забезпечення підприємств аграрної сфери

Як свідчить світовий і вітчизняний досвід, ефективне реформування економіки, можливе лише на основі активізації інвестиційної діяльності, істотного збільшення обсягу інвестицій, а також консолідації всіх джерел інвестування. Тільки тоді можлива модернізація виробництва, впровадження нових технологій на основі сучасних наукових досліджень.

Інвестиціний клімат України: проблеми та перспективи розвитку

Створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні є актуальним для поточного етапу економічного розвиткe. Використання Україною переваг залучення іноземного капіталу стимулює розвиток нових технологій, підвищення рівня про дуктивнocті праці, збільшення інвестицій та заощаджень, підвищує показники рівня і якості використання людського капіталу.

Оцінка ефективності інвестицій туристично-рекреаційних комплексів на основі принципів дисконтування

Перехід підприємств туристично-рекреаційного комплексу (ТРК), на нові рівні конкурентоспроможності, що відповідають світовим стандартам, можливий лише за умови нового набагато більш потужного припливу інвестицій та застосування менеджменту інвестиційних процесів. На практиці в якості основної методики оцінки ефективності інвестиційних проектів підприємств туристично-рекреаційного комплексу поширена методика, заснована на дисконтуванні (переведення майбутніх грошових надходжень і відтоків до теперішнього часу) і розрахунках стандартних показників NPV (чистої поточної вартості), IRR (внутрішньої норми рентабельності), РР (періоду окупності).

Технології управління реальними інвестиціями

В умовах ринкової економіки ефективне використання технологій управління реальними інвестиціями стає основою стабілізації грошових потоків, стратегічного розвитку підприємства, підвищення його ринкової вартості, забезпечення конкурентоспроможності та стійкого функціонування підприємства у майбутньому. Для більшості вітчизняних підприємств реальне інвестування є єдиним напрямом їх інвестиційної діяльності, що зумовлено не тільки нерозвиненістю фондового ринку України, але й низкою переваг, які забезпечує реальне інвестування. Насамперед, це вкладення в реальні об’єкти: у формі будівництва та запровадження в дію нових основних засобів, купівлі нерухомості, придбання об’єктів приватизації, розширення, реконструкції, перепрофілювання устаткування, інноваційного інвестування тощо.

Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства

Сучасні ринкові умови ведення господарської діяльності передбачають необхідність постійного пошуку можливостей подальшого розвитку та удосконалення існуючої господарської системи як на макро-, так і на мікрорівнях. Досягнення такого завдання неможливе без провадження інвестиційної дяільності, невід’ємною складовою якої є пошук та залучення інвестиційних ресурсів.