Облік та аудит

Власний капітал: законодавчі зміни в обліку та порядок його формування

Власний капітал є важливою складовою серед джерел формування ресурсів підприємства. До власного капіталу відносяться: зареєстрований капітал, капітал в дооцінках, додатковий капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, вилучений капітал. Облік власного капіталу має досить велике значення з огляду на важливість даного виду капіталу для підприємства.

Використання інформації управлінського обліку

Сучасний стан бізнес-середовища, взаємовідносини покупців, постачальників, інших дебіторів і кредиторів, мінливе економічне середовище засвідчує необхідність прогнозування декількох напрямків розвитку бізнесу. Невизначені умови функціонування висувають перед суб'єктами господарювання необхідність визначення своєї довгострокової стратегії, інформацію для розробки якої може надати управлінський облік.

Удосконалення обліку праці і заробітної плати

В останні роки рівень злочинності в Україні значно збільшився, тому всі підприємці намагаються якомога більше уваги приділяти охоронним заходам і забезпечити найкращий захист своїх підприємств та його працівників. Тому підприємці прагнуть використовувати послуги надійних охоронних фірм, персонал яких забезпечує схоронність активів наймача. Значний вплив на якість роботи персоналу охоронного підприємства відіграє існуюча система організації і оплати його праці.

Експертиза фінансових результатів

Згідно до закону України «Про судову експертизу», судова експертиза це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового слідства чи суду.

Аналітичні процедури в аудиті фінансових результатів підприємства

Бурхливий розвиток аудиту зумовлює підвищення вимог до якості аудиторських перевірок. Однак незважаючи на те, що аудит в Україні функціонує тривалий проміжок часу, в контексті взаємодії його з економічним аналізом існує багато спірних питань, одним з яких є застосування аналітичних процедур, визначення їх сутності, складу та завдань.