Статистика

Що таке статистичне спостереження?

Статистичне спостереження – це планомірний, науково організований збір даних про явища і процеси суспільного життя шляхом реєстрації по заздалегідь розробленій програмі спостереження. У процесі статистичного спостереження одержують первинну статистичну інформацію, яка потрібна для здійснення функцій статистики. Так, при статистичному спостереженні, наприклад, аграрних орендних підприємств в області реєструються дані про їх число, склад працівників, вироблювану продукцію, розподіл доходів, поголів'я худоби, розмір посівних площ тощо.

Роль статистичних методів в обґрунтуванні господарських рішень

Господарська діяльність підприємства здійснюється шляхом безперервного прийняття та реалізації різноманітних господарських рішень за умов мінливості внутрішнього й зовнішнього середовища. Ретельне обґрунтування господарських рішень є важливою умовою їх успішної реалізації та потребує використання низки спеціальних методів. До основних методів, що застосовуються підчас обґрунтування господарських рішень, належать аналітичні, статистичні та математичні методи. Статистичні методи є різновидом математичних методів і базуються на використанні даних щодо повторюваних у часі господарських операцій, подій, рішень, поєднаних у статистичні вибірки. Статистичні методи порівняно прості у застосуванні та дозволяють отримувати досить точні й надійні результати, що зумовлює їх придатність для обґрунтування господарських рішень у різних сферах діяльності підприємства та потребу у докладнішому вивченні їх сутності.

Форма організації спостереження

По формі організації виокремлюють два види статистичних спостережень: звітність і спеціально організоване спостереження.

Звітність – це така форма статистичного спостереження, при якій статистичні органи отримують у певний термін від підприємств і установ необхідні свідоцтва. Отримані дані формуються на підприємствах і установах у спеціальних статистичних формах звітності, які затверджуються певними державними законами і наказами.

У якості спеціально організованих спостережень виступають перепис і дослідження.

Способи проведення статистичних спостережень

По способу спостереження, отримання первинного матеріалу розрізнюють безпосереднє спостереження, документальне та опитування.

Безпосереднє спостереження здійснюється шляхом реєстрації одиниць, які досліджуються та їх ознак особами, які здійснюють реєстрацію на підставі безпосереднього огляду, підрахунку, зважування і т.п.

Документальне спостереження базується на дослідженні можливих джерел відомостей – різних документів первинного обліку і звітності.

Види статистичних спостережень

За періодичністю реєстрації фактів розрізнюють неперервне (поточне), періодичне і одночасне спостереження.

Поточне спостереження ведеться систематично, постійно, в міру виникнення явищ (реєстрації фактів). Наприклад, реєстрація народження і смерті, яка здійснюється відділами РАГСу, облік випуску продукції, облік явок і неявок робітників на роботу, який здійснюють підприємства, облік касової виручки у магазині тощо.