Бюджетний менеджмент

Управління коштами місцевих бюджетів на відповідних стадіях бюджетного процесу

Демократичний розвиток країни передбачає ефективне функціонування територіальних громад, здатних вирішувати питання самоврядного розвитку. Така здатність потребує відповідного фінансового забезпечення, що реалізується через формування місцевих бюджетів.

Проблеми та принципи фінансування бюджетних установ

Облікова політика бюджетної установи – це сукупність визначених в межах чинного законодавства принципів, методів і процедур, що використовуються бюджетною установою для складання і подання звітності. Вона базується на основних принципах бухгалтерського обліку. Принципи бухгалтерського обліку в бюджетних установах – це нормативні вимоги, з дотриманням яких здійснюються функції бюджетних установ.

Проблеми складання кошторису бюджетних установ

Протягом тривалого часу бюджетна система України перебуває в скрутних умовах. Це було спричинено рядом негативних факторів, а саме: дефіцитом обсягу затверджених бюджетних асигнувань та відсутністю гарантій отримання коштів у затверджених обсягах. За таких умов у попередні роки помітно впала адміністративна дисципліна щодо розробки та затвердження кошторисів доходів та видатків. На етапі планування не опрацьовувалися за всіма чинними регламентами економічні показники, які мали бути покладені і в основу бюджетних запитів, і в основу кошторисів доходів та видатків.

Концепція податкових витрат

Загострення проблем бюджетного дефіциту в Україні вимагає пошуку нових інструментів і процедур для контролю державних витрат. У цьому контексті актуальним є вивчення досвіду розвинених країн світу із формування звітів по податкових витратах бюджету.

Джерела формування бюджетного потенціалу регіону

Умови кризи вимагають трансформації парадигми економічних взаємозв'язків між центром і регіонами у рамках бюджетного процесу у напрямі посилення вектора розвитку їх самостійності та самодостатності. Для державного бюджету та бюджетів регіонів характерним є дефіцит ресурсів. В 2012 р. дефіцит зведеного державного бюджету складав 46,9 млрд. грн., регіони виконали бюджети з дефіцитом 120,4 млрд. грн.