Предмет і метод господарського права

Господарське право – це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини у сфері управління економікою, виробництвом та реалізацією продукції, виконання робіт і надання послуг з метою отримання прибутків чи без такої мети.

Господарське право як наука регулює господарські відносини, що складаються у сфері економіки в процесі господарської діяльності підприємств, організацій і установ.

Предмет регулювання господарського права – господарські правовідносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між іншими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Господарське право як навчальна дисципліна має тісний зв'язок з іншими навчальними дисциплінами, що вивчаються у вищих навчальних .закладах, однак як самостійна галузь права воно знайшло відтворення в Господарському кодексі України та багатьох нормативних і законодавчих актах, що видаються Верховною Радою, а також в указах Президента України, постановах Кабінету Міністрів, наказах міністерств і відомств.

Методи господарського права являють собою сукупність способів регулюючого впливу норм господарського права на поведінку суб'єктів господарських правовідносин. До них належать такі:

 1. Ключовий метод господарського права – метод підпорядкування суб'єктів господарювання суспільному господарському порядку, тобто встановленому в суспільстві укладу матеріального виробництва, що ґрунтується на положеннях Конституції, нормах права, моральних принципах, лілових правилах і звичаях, схвалених законодавчою владою в стратегічних економічних рішеннях, які забезпечують гармонізацію приватних і публічних інтересів та створюють партнерські, доброзичливі взаємовідносини у господарюванні.
 2. Метод автономних рішень – метод господарського права, що ґрунтується на можливості суб'єктів господарювання мати право за власною ініціативою приймати рішення, які не суперечать законодавству України.
 3. Метод владних приписів – метод, господарського права, що ґрунтується на виконанні вимог закону при моделюванні поведінки суб'єктів господарської діяльності, їх взаємовідносин між собою та державою.
 4. Метод рекомендацій – метод господарського права, що ґрунтується на регулюванні поведінки суб'єктів господарських відносин шляхом впровадження рекомендованих моделей відповідних правовідносин.

Господарська діяльність – це діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність (ст. 3 п. 1 ГК України).

Основні ознаки господарської діяльності. Господарська діяльність здійснюється:

 • усередині матеріального виробництва;
 • на основі прийняття самостійних рішень;
 • на праві власності та інших майнових прав;
 • у сфері, що організує виробництво.

Додаткові ознаки господарської діяльності:

 • творчий та інноваційний характер, який виявляється в пошуку нових можливостей, орієнтації на нововведення;
 • ризиковий характер, тобто на суб'єкта господарювання перекладається тягар передбачення несприятливих наслідків (збитків) і вжиття заходів щодо їх зменшення або усунення;
 • самостійна юридична відповідальність (відповідальність суб'єкта господарювання (майнова, фінансова, економічна і т. ін.));
 • соціально відповідальний характер – суб'єкти господарювання відповідальні перед суспільством, мають зобов'язання здійснювати таку тактику, приймати такі рішення й діяти таким чином, щоб це було бажано з точки зору цілей і цінностей суспільства, (підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання; якнайповніша відповідальність перед заінтересованими особами (акціонерами, робітниками) і розвиток корпоративної демократії; зростаюча відповідальність суб'єктів господарювання за добробут усього суспільства; активна участь суб'єктів господарювання у захисті навколишнього середовища).

Вимоги до господарської діяльності:

 • якість продукції, робіт і послуг, їх безпека для життя та здоров'я людей, тварин тощо;
 • екологічна безпека виробництва;
 • добросовісна поведінка у сфері економічної конкуренції;
 • цивілізоване використання найманої праці.

Принципи господарювання (ст. 6 ГК України):

 • забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист державою всіх суб'єктів господарювання;
 • свобода підприємницької діяльності в межах, визначених законом;
 • вільний рух капіталів, товарів і послуг на території України;
 • обмеження державного регулювання економічних процесів у зв'язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості економіки, добросовісної конкуренції в підприємництві, екологічного захисту населення, захисту прав споживачів і безпеки суспільства та держави;
 • захист національного товаровиробника;
 • заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.

Джерело – глава з навчального посібника:

Тісунова В.М, Бондарчук А.В. Господарське право: Навчальний посібник / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 584 с.